รายชื่อห้องเรียนที่ใช้บริการ
id
ชื่อห้อง
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
บันทึกเวลา
เข้า-ออก
บันทึกเข้าใช้
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมิน
ความพอใจ
1.
พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
2.
คอมพิวเตอร์มัธยม บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
3.
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
4.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บ้านโคกสามัคคี
สระแก้ว
5.
พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล วัดท่าเกวียน
ฉะเชิงเทรา
6.
กิจกรรมเก็บขยะ บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
7.
บันทึกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
8.
นิทรรศการเขตคุณภาพพนมสารคาม 4 เขตคุณภาพพนมสารคาม 4
ฉะเชิงเทรา
9.
ห้องภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดชำขวาง
ฉะเชิงเทรา
10.
ห้องคอมพิวพ์เตอร์ โค้กอีแร้ง
เชียงใหม่
12.
เปิด-ปิดไฟ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนที่สนใจร่วมใช้โปรแกรม
สามารถแจ้งชื่อห้องเรียน ชื่อโรงเรียนและผู้ดูแลห้องเรียน
ได้กับ Admin โปรแกรมนะครับ

   

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย