ประเมินความพึงพอใจ พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล

ผลการประเมินความพึงพอใจ วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ที่
ความพอใจ
จำนวน
หน่วยนับ
1
ป.5/1
22
คน
2
ป.5/2
29
คน
3
ป.6/1
17
คน
4
ป.6/2
23
คน
5
ม.3/1
22
คน
 
ยอดรวม
113
คน

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย