แนะนำการใช้งานโปรแกรม
การใช้งานโปรแกรม
การใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับโปรแกรม

แนะนำการใช้งานโปรแกรม

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย