บันทึกการเข้าเยี่ยม/ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเก็บขยะ
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันเสาร์ ที่ 07 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ป.4/1
5
คน
2
ป.5/1
4
คน
3
ม.1/2
3
คน
4
ม.2/1
2
คน
5
ม.2/2
2
คน
6
ม.3/2
2
คน
 
ยอดรวม
18
คน
ค้นข้อมูลสถิติ
ผู้จัดทำ

 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย