บันทึกการเข้าใช้ห้อง บันทึกใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันศุกร์ ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
 
ยอดรวม
คน
ยังไม่มีผู้เข้าใช้งาน สำหรับวันนี้นะครับ
ค้นข้อมูลสถิติ
ผู้จัดทำ

 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย