สรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อ
โปรแกรมบันทึกเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ และเข้าร่วมกิจกรรม
“Hinsorn's Time check & recording Program”
ที่
ผู้ใช้ข้อมูล
วันที่บันทึก
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2018-11-24 23:06:30
2
4
4
4
5
5
4
4
5
5
5
2018-11-25 07:56:20
3
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
2018-12-02 11:40:06
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2019-10-22 08:43:54
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
2019-10-22 08:43:29
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2019-10-22 08:41:06
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2019-10-22 08:32:53
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2019-10-22 08:34:56
 
เฉลี่ย
4.75
4.75
4.75
4.875
4.75
4.875
4.75
4.875
5
5
 

ความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ปรับปรุง

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย