บันทึกการเข้าใช้ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี  จังหวัดสระแก้ว
โปรดใส่เลขสมาชิก

 

สมาชิกเข้าใช้ห้อง วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ป.4/2
1
คน
 
ยอดรวม
1
คน
ค้นข้อมูลสถิติ

 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย