id
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
7
นายชัยพร ดีกร บ้านโคกสามัคคี
6
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
8
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 


ปีการศึกษา 2562
id
ชั้น
ชื่อวิชา
รหัส
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
โรงเรียน
ผู้สอน
8
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาการคำนวณ 5
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว25201
2562
2
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7
ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาการคำนวณ 4
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว24201
2562
2
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
6
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาการคำนวณ 5
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว25201
2562
1
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5
ประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาการคำนวณ 2
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว22201
2562
1
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3
ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาการคำนวณ 4
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว24201
2562
1
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2
ประถมศึกษาปีที่ 1 วิทยาการคำนวณ 1
กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว11201
2562
1
บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

เพิ่มข้อมูลบันทึกวิชาสอน

สมัครสมาชิก