การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

  • การให้บริการงาน

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต