เอกสาร Download งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   
   แบบบันทึก การบูรณการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กับการเรียนการสอน [Download]
   แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2557 [Download]
   แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2557 [Download]
   แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2558 [Download]
   แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 [Download]
 แบบศึกษาพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
   1 ปกคู่มือ_ก.7-003_และคำอธิบายศัพท์พฤกษศาสตร์ [Download]
   คำอธิบายศัพท์พฤกษศาสตร์ [Download]
ก.7-003
   หน้า 1 [Download]
   หน้า 2-7 [Download]
   หน้า 8-10 [Download]
   หน้าปก [Download]
คู่มือสวนพฤกษศาสตร์
   00 ปก [Download]
   01 คำนำ [Download]
   03 สารบัญ [Download]
   04 บทที่ 1 บทนำ [Download]
   05 บทที่ 2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [Download]
   06 บทที่ 3 แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [Download]
   06.1 องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ [Download]
   06.2 องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน [Download]
   06.3 องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ [Download]
   06.4 องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ [Download]
   06.5 องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา [Download]
   06.6 สาระ 1 ธรรมชาติแห่งชีวิต [Download]
   06.7 สาระ 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว [Download]
   06.8 สาระ 3 ประโยชน์แท้แก่มหาชน [Download]
   06.9 สาระ 4 ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย [Download]
   07 บทที่ หน้าสรุปก่อนแบบประเมิน [Download]
   07.1 บทที่ 5 แบบประเมินสถานศึกษา_ปรับปรุง24 ต.ค.51 [Download]
   08 บรรณานุกรม [Download]
   08.1 เอกสารอ่านเพิ่มเติม [Download]
   09 อธิบายศัพท์ [Download]
   10 ภาคผนวก [Download]
   11 เอกสารประกอบ คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [Download]
   11.1 การเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ [Download]
   11.2 การเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ [Download]
   11.3 ลักษณะวิสัยและถิ่นอาศัย [Download]
   11.6 ป้ายข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ [Download]
   11.7 คู่มือการทำทะเบียนพรรณไม้ [Download]
   11.8 ชื่อพรรณไม้ [Download]
   11.9 การทำป้ายชื่อพรรณไม้ [Download]
   11.10 แนวทางการถ่ายภาพพรรณไม้เพื่องานด้านพฤกษศาสตร์ [Download]
   11.12 บทปฏิบัติการ [Download]
   11.13 การวิเคราะห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [Download]
   11.14 วิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง สพฐ.๒๕๕๑ [Download]
   12 แผนภาพ [Download]
   13 คณะผู้จัดทำ [Download]
วิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 8 กลุ่มสาระกับงานสวนพฤกษศาสตร์
   การวิเคราะห์มาตรฐาน-ตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระฯ [Download]
   วิเคราะห์สาระ กพอ [Download]
   วิเคราะห์สาระภาษาไทย [Download]
   วิเคราะห์สาระวิทยาศาสตร์ [Download]
   วิเคราะห์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [Download]
   วิเคราะห์สาระคณิตศาสตร์ [Download]
   วิเคราะห์สาระภาษาอังกฤษ [Download]
   วิเคราะห์สาระศิลปะ [Download]
   วิเคราะห์สาระสุขศึกษาพลศึกษา [Download]
   
   ข้อมูลจาก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

โปรแกรมเสริมไว้ถ่ายภาพพรรณไม้
 

Timestamp camera Free

โปรแกรมแนะนำพรรณไม้ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
 

โปรแกรมแนะนำพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

 

วีดีโอแนะนำสวนพฤกษศาสตร์

1.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ช่วงที่ 1
2.
ประมวลความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.
วิธีการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
4.
องค์ประกอบที่1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน