รายชื่อครูประจำชั้น
ขั้น
เบอร์โทร
Email
กลุ่มไลน์
ระดับชั้นอนุบาล
1.
นางสาวสุภาพร แปนวงค์
อ.2/1
supaporn15@hinsorn.ac.th
2.
นางชุติมณฑ์ ราญรอน
อ.2/2
kruta@hinsorn.ac.th
3.
นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข
อ.3/1
jiraporn@hinsorn.ac.th
4.
นางประไพวรรณ ประทุมทอง
อ.3/2
kruor@hinsorn.ac.th
ระดับชั้นประถมศึกษา
1.
นางธนัชชา นาแพง
ป.1/1
krukob@hinsorn.ac.th
2.
นางลัดดาวัลย์ ชื่นใจดี
ป.1/2
laddawan@hinsorn.ac.th
3.
นางวารุณี หัสเสนะkrunun@hinsorn.ac.th
ป.2/1
warunee@hinsorn.ac.th
4.
นางพรพิมลโชติโก
ป.2/2
kru_a@hinsorn.ac.th
5.
นางญาณวีร์ เทียมเมฆ
ป.3/1
pan99@hinsorn.ac.th
6.
นางนันท์นภัส มณีวงศ์
ป.3/2
krulek@hinsorn.ac.th
7.
นายธนาวุฒิ กาตีวงศ์
ป.4/1
tanawut@hinsorn.ac.th
8.
นางสมใจ สุวรรณกูล
ป.4/2
krusomjai@hinsorn.ac.th
9.
นางสาววันดี เธียรประมุข
ป.5/1
wandee@hinsorn.ac.th
10.

นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ

ป.5/2
sairung@hinsorn.ac.th
11.
นางสาวพัชรมัย ทองแพง
ป.6/1
kruputka@hinsorn.ac.th
12.
นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์
ป.6/2
kruning@hinsorn.ac.th
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1.
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
ม.1/1
krutu@hinsorn.ac.th
2.
นางสาวพิมพิศา วิบูลศิลป์
ม.1/1
krupim@hinsorn.ac.th
3.
นางกาญจนา บุณมี
ม.1/2
kaboo@hinsorn.ac.th
4.
นายภาณุพงศ์ คำวิชัย
ม.2/1
krujack@hinsorn.ac.th
5.

นางสาวชไมพร ศิริวรรณ

ม.2/1
krumui@hinsorn.ac.th
6.
นางชลอ สงัด
ม.2/2
chalaw@hinsorn.ac.th
7.
นายพรศักดิ์ อินทนิล
ม.3/1
superball@hinsorn.ac.th
8.
นางกัญสพัฒน์ อภิโชคทวีกุล
ม.3/2
krunud@hinsorn.ac.th
9.
นางเกษร แจ่มใส
ม.3/2
kasorn@hinsorn.ac.th
ครูประจำวิชา
1.
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
วิทยาการคำนวณ
krukaow@hinsorn.ac.th  
2.
นายชัชวาล แสงทอง
ดนตรี
  chatwan@hinsorn.ac.th  
3.
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย
พลศึกษา
  apichartyoo@hinsorn.ac.th  
4.
นายประสิทธิ์ เทพโกมุท
เกษตร
  prasit@hinsorn.ac.th  
5.
สุภกฤต ธีรานุวัฒน์
วิทยาศาสตร์
  supakit@hinsorn.ac.th  
6.
นางบัวหลวง บุตรทอง
ภาษาอังกฤษ
  krubua@hinsorn.ac.th  
7.

 

ภาษาอังกฤษ
   
ผู้บริหารโรงเรียน

1.

นายวิทยา เปี่ยมเต็ม     wittaya@hinsorn.ac.th  
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
1. สิรกมล ศรีมุณี     puu-admin@hinsorn.ac.th