สมาชิก พื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิทัล
บ้านเขาหินซ้อน
รหัส ID
รหัสผู้ใช้
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ที่อยู่
รหัส RFID
1
1234
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย  
ครู
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
krukaow@gmail.com
Windows :3486057596
Arduino:7C:04:C9:CF
2
6825
เด็กชายพงศกร สระแก้ว  
ม.3/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :3506573596
Arduino:1C:11:02:D1
3
8286
เด็กชายณัฐพล แก้วมณี  
ม.2/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน

Windows :3485570012
Arduino:DC:93:C1:CF
4
8020
เด็กชายศุทธวีร์ อมฤก  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
5
8140
ด.ช.รินพงศ์ พลายพงษา  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
6
7923
เด็กชายกรภัค ปิ่นแก้ว  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
7
7929
เด็กชายพงศกร นิ่มทอง  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
8
8067
ด.ช.อนุชา เหลี่ยมวงษ์  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
9
8068
เด็กชายธนกร ก้านกิ่ง  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
10
8069
เด็กชายชนกันต์ โสปันหริ  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
11
8070
เด็กชายรัฐพล ผาสุข  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
12
8075
เด็กชายยศนันท์ ลาทะแก้ว  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
13
8076
เด็กชายจักรภัทร สายบัว  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
14
8077
ด.ช.กนกพล ปราบพาล  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
15
8080
เด็กชายกรวิชญ์ โชติชื่น  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
16
8133
เด็กชายปิยะพงษ์ ด้วงเงิน  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
17
8176
เด็กชายรพีภัทร อุฮาด  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
18
8186
เด็กชายปกรณ์ คำบุญเรือง  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
19
8258
เด็กชายณัฐกฤต โฉมศรี  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
20
8256
เด็กชายวัชรพล ณ บางช้าง  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
21
8303
เด็กชายภัคพงษ์ เงางาม  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
22
8314
เด็กชายพรพิพัฒน์ พระพิมล  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
23
8363
เด็กชายถิรวัฒน์ บุญเต็ม  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
24
7938
เด็กหญิงขวัญนภา แก้วมาก  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
25
8081
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิภบไพบูรณ์  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
26
8082
เด็กหญิงปภัสสรา ขุนชาลี  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
27
8083
เด็กหญิงสุภัชชา ทรวงประเสริฐ  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
28
8085
เด็กหญิงวันวิภา กระจ่างจิตต์  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
29
8086
เด็กหญิงพรรวษา ฉ่ำศรี  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
30
8087
เด็กหญิงเฉลิมพร ตันประสาท  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
31
8089
เด็กหญิงวรัญญา อังชุน  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
32
8090
เด็กหญิงยุวดี ดวงเสนา  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
33
8134
เด็กหญิงณัฎชญา บุญนิธิพัฒน์  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
34
8255
เด็กหญิงศุภสร อุไร  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
35
8272
เด็กหญิงเบญญาภา กาแก้ว  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
36
8309
เด็กหญิงสุคณฑวา บุญญา  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
37
8374
เด็กหญิงศุภิสรา พลเยี่ยม  
ป.1/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
38
7956
เด็กชายธนพัฒน์ ชมชิด  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
39
7959
เด็กชายบุญล้อม กุลากูล  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
40
8169
เด็กชายภาณุเดช ขันทอง  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
41
8302
เด็กชายจีรศักดิ์ อ่อนดี  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
42
8071
เด็กชายศิริพล รัตนสิงห์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
43
8093
เด็กชายปภาวิชญ์ ญาติวงษา  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
44
8094
เด็กชายภาณุวัฒน์ ซื่อตรง  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
45
8095
เด็กชายณัฐพงศ์ กรัตพงศ์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
46
8097
เด็กชายศิริศักดิ์ วิริยานนท์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
47
8099
เด็กชายปัญญาพัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
48
8100
เด็กชายป้อมปราบ อินทร  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
49
8101
เด็กชายธันวา คงเวียง  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
50
8104
เด็กชายทินภัทร จันทร์ศรี  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b

พิมพ์บัตรทั้งหมด

  แสดงข้อมูลจาก 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 507 ข้อมูล

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย