บัตรสมาชิกพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
บัตรสมาชิก
พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
เด็กหญิงขวัญนภา แก้วมาก
ชั้น
ป.1/1  เลขที่: 7938
*7938*

ตัี้งค่าพิมพบัตรควรใช้โปรแกรม Mozilla Firefox ตั้งขนาด 85 % จะพอดีกับบัตร RFID
ถ้าบัตรไม่เป็นรหัสบาร์โค้ดกรุณาโหลดและติดตั้งฟอนต์บาร์โค้ดครับ

 


โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย