ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน ตุลาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
เด็กหญิงกรรณิการณ์ นพพวง
ป.6/1
13
2 . 
2561
เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา
ป.6/2
13
3 . 
2561
เด็กหญิงกัลยา โชศิริ
ป.6/2
12
4 . 
2561
เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโฉม
ป.6/1
12
5 . 
2561
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมมา
ป.6/1
12
6 . 
2561
เด็กชายพีรพล ขำจันทร์
ป.6/1
10
7 . 
2561
เด็กหญิงกันติมา วงค์หิรัญ
ป.6/1
10
8 . 
2561
เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม
ป.6/1
10
9 . 
2561
เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ
ป.6/1
9
10 . 
2561
เด็กหญิงอัจจิมา เกสร
ป.6/1
9

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2563
ม.2/1
41
2 . 
2563
ม.2/2
25
3 . 
2563
ม.1/1
22
4 . 
2563
ม.3/2
7
5 . 
2563
ป.6/1
4
6 . 
2563
ป.6/2
4
7 . 
2563
ป.2/1
1

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2563
ซื่อสัตย์สุจริต
18
ครั้ง
2563
มีจิตสาธารณะ
35
ครั้ง
2563
มีวินัย
24
ครั้ง
2563
มุ่งมั่นในการทำงาน
6
ครั้ง
2563
รักความเป็นไทย
2
ครั้ง
2563
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2
ครั้ง
2563
อยู่อย่างพอเพียง
3
ครั้ง
2563
ใฝ่เรียนรู้
14
ครั้ง