ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน มกราคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2562
ดญ. ธัญวรัตม์ แตะต้อง
ป.6/1
5
2 . 
2562
เด็กชายนันทิวัฒน์ ดอนมอญ
ป.6/2
3
3 . 
2562
เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร
ป.6/2
1
4 . 
2562
เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์
ป.6/1
1

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
ครั้ง