ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน พฤศจิกายน
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด
ป.5/1
4

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
ป.6/1
893
2 . 
2561
ป.6/2
889
3 . 
2561
ป.5/2
272
4 . 
2561
ป.5/1
187
5 . 
2561
ป.4/2
12
6 . 
2561
ป.4/1
7
7 . 
2561
ม.3/1
6
8 . 
2561
ม.1/2
4
9 . 
2561
ม.2/1
4
10 . 
2561
ม.3/2
1

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2561
ซื่อสัตย์สุจริต
287
ครั้ง
2561
มีจิตสาธารณะ
767
ครั้ง
2561
มีวินัย
376
ครั้ง
2561
มุ่งมั่นในการทำงาน
588
ครั้ง
2561
รักความเป็นไทย
19
ครั้ง
2561
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
25
ครั้ง
2561
อยู่อย่างพอเพียง
61
ครั้ง
2561
ใฝ่เรียนรู้
152
ครั้ง