ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน มีนาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2563
ม.2/1
39
2 . 
2563
ม.2/2
21
3 . 
2563
ม.1/1
21
4 . 
2563
ป.6/2
4
5 . 
2563
ป.6/1
4
6 . 
2563
ม.3/2
1
7 . 
2563
ป.2/1
1

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2563
ซื่อสัตย์สุจริต
18
ครั้ง
2563
มีจิตสาธารณะ
29
ครั้ง
2563
มีวินัย
23
ครั้ง
2563
มุ่งมั่นในการทำงาน
6
ครั้ง
2563
รักความเป็นไทย
2
ครั้ง
2563
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2
ครั้ง
2563
อยู่อย่างพอเพียง
3
ครั้ง
2563
ใฝ่เรียนรู้
8
ครั้ง