ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน พฤษภาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
เด็กหญิงสุมาลี ทองดี
ป.5/1
1
2 . 
2561
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เกตุสุวรรณ์
ป.5/2
1
3 . 
2561
เด็กชายพัชรพล ตะเภาพงษ์
ป.5/2
1
4 . 
2561
เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์
ป.5/1
1
5 . 
2561
เด็กหญิงอภัสชา หมื่นประเสริฐ
ป.5/1
1
6 . 
2561
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.5/2
1
7 . 
2561
เด็กหญิงศิรประภา สมวงษ์
ป.5/1
1

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
ครั้ง