ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน กันยายน
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
เด็กหญิงอัจจิมา เกสร
ป.6/1
32
2 . 
2561
เด็กชายพีรพล ขำจันทร์
ป.6/1
25
3 . 
2561
เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์
ป.6/1
17
4 . 
2561
เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ
ป.6/1
14
5 . 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
13
6 . 
2561
เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโฉม
ป.6/1
12
7 . 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
11
8 . 
2561
เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา
ป.6/2
10
9 . 
2561
เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม
ป.6/1
9
10 . 
2561
เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล
ป.6/1
8

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
ป.6/2
801
2 . 
2561
ป.6/1
631
3 . 
2561
ป.5/2
203
4 . 
2561
ป.5/1
154
5 . 
2561
ป.4/2
11
6 . 
2561
ป.4/1
7
7 . 
2561
ม.3/1
6
8 . 
2561
ม.2/1
4
9 . 
2561
ม.1/2
4
10 . 
2561
ม.3/2
1

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2561
ซื่อสัตย์สุจริต
244
ครั้ง
2561
มีจิตสาธารณะ
628
ครั้ง
2561
มีวินัย
269
ครั้ง
2561
มุ่งมั่นในการทำงาน
460
ครั้ง
2561
รักความเป็นไทย
17
ครั้ง
2561
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
19
ครั้ง
2561
อยู่อย่างพอเพียง
53
ครั้ง
2561
ใฝ่เรียนรู้
132
ครั้ง