ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน มีนาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2562
ป.6/1
53
2 . 
2562
ป.6/2
11

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2562
มีจิตสาธารณะ
1
ครั้ง
2562
มีวินัย
1
ครั้ง
2562
มุ่งมั่นในการทำงาน
1
ครั้ง
2562
รักความเป็นไทย
2
ครั้ง
2562
ใฝ่เรียนรู้
59
ครั้ง