ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน ธันวาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
ดญ. ธัญวรัตม์ แตะต้อง
ป.6/1
11
2 . 
2561
เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์
ป.6/1
3
3 . 
2561
เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด
ป.5/1
3
4 . 
2561
เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร
ป.6/2
3
5 . 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
2
6 . 
2561
เด็กชายณัฐพล พรหมมะ
ป.6/2
2
7 . 
2561
เด็กชายศุกลภัทร รอดเสียงล้ำ
ป.6/1
1
8 . 
2561
เด็กหญิงกรรณิการ์ พระหะมาตร
ป.6/1
1
9 . 
2561
เด็กชายนันทิวัฒน์ ดอนมอญ
ป.6/2
1
10 . 
2561
เด็กชายกฤษกรกรต วารสิน
ป.6/1
1

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2562
ป.6/1
35
2 . 
2562
ป.6/2
10

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2562
มีจิตสาธารณะ
1
ครั้ง
2562
มีวินัย
1
ครั้ง
2562
มุ่งมั่นในการทำงาน
1
ครั้ง
2562
รักความเป็นไทย
1
ครั้ง
2562
ใฝ่เรียนรู้
41
ครั้ง