ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน กรกฎาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.6/2
18
2 . 
2561
เด็กหญิงสุภัสสร นารี
ป.6/2
15
3 . 
2561
เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์
ป.6/1
14
4 . 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
12
5 . 
2561
เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม
ป.6/2
12
6 . 
2561
เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน
ป.6/1
8
7 . 
2561
เด็กหญิงพีรดา วันละพา
ป.6/2
8
8 . 
2561
ด.ญ. กุลยา กาแก้ว
ป.6/2
8
9 . 
2561
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.5/2
8
10 . 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
8

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
ป.6/2
352
2 . 
2561
ป.6/1
224
3 . 
2561
ป.5/1
144
4 . 
2561
ป.5/2
99
5 . 
2561
ป.4/1
5
6 . 
2561
ป.4/2
5
7 . 
2561
ม.2/1
4
8 . 
2561
ม.3/1
4
9 . 
2561
ม.1/2
4
10 . 
2561
ม.2/2
2

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2561
ซื่อสัตย์สุจริต
114
ครั้ง
2561
มีจิตสาธารณะ
280
ครั้ง
2561
มีวินัย
114
ครั้ง
2561
มุ่งมั่นในการทำงาน
242
ครั้ง
2561
รักความเป็นไทย
6
ครั้ง
2561
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2
ครั้ง
2561
อยู่อย่างพอเพียง
25
ครั้ง
2561
ใฝ่เรียนรู้
60
ครั้ง