ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน กรกฎาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.6/2
32
2 . 
2561
เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม
ป.6/2
27
3 . 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
20
4 . 
2561
เด็กหญิงสุภัสสร นารี
ป.6/2
18
5 . 
2561
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.5/2
16
6 . 
2561
เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์
ป.6/1
16
7 . 
2561
เด็กชายสุชาติ เสาวรส
ป.6/2
15
8 . 
2561
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น
ป.6/2
13
9 . 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
13
10 . 
2561
เด็กหญิงอัจจิมา เกสร
ป.6/1
13

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
ครั้ง