ข้อมูลความดี
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ความดีรอฝาก
18
รายการ
ความดีรับฝาก
731
รายการ
จำนวนสมาชิกความดี
232
คน

รหัสสมาชิก

 

ประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 รหัส : 800
ชื่อ:ด.ญ. ธนัชชา สุรศัพท์
ความดี:ล้างจาน
สถานที่:บ้าน


วันที่ : 15 กรกฎาคม 2561 รหัส : 880
ชื่อ:เด็กหญิงอัจจิมา เกษร
ความดี:ทำแบบทดสอบได้10คะแนน
สถานที่:บ้าน


วันที่ : 9 กรกฎาคม 2561 รหัส : 770
ชื่อ:เด็กชายณัฐพล พรหมมะ
ความดี:ให้อาหารแพะ
สถานที่:วัด


รายชื่อโรงเรียน ร่วมทดสอบระบบ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
2412001
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ ฉะเชิงเทรา
2412002
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง ฉะเชิงเทรา
1025290249
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
1027020132
บ้านโคกสามัคคี สระะแก้ว
24020047
วัดธารพูด (ประพันธ์ทับประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
7450
บ้านเขาหินซ้อน ฉะเชงเทระ

 

ขั้นตอน การบันทึกความดี
1.
สมัครสมาชิกตามโรงเรียน (โรงเรียนต้องเข้าร่วมโครงการก่อน)
2.
บันทึกความดีที่ต้องการ ได้ทั้งที่บ้าน และ โรงเรียน ผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้
3.
เขียนใบฝากความดี ตามแบบฟอร์ม แล้วให้ พ่อ แม่ ครู รับรองความดี
4.
นำใบฝากความดี มาฝากกับเจ้าหน้าที่รับฝากความดีของโรงเรียนนั้น ๆ
5.
นักเรียนที่ทำความดีได้ตามเป้าประสงค์ของครูประจำชั้น หรือโรงเรียนรับรางวัลจากครู หรือโรงเรียน
   
กฎระเบียบต่างๆ
1.
ความดีอย่างเดียวกันสามารถฝากได้สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น
2.
ในหนึ่งวันสามารถฝากได้ 2 ความดี
3.
สามารถฝากความดีย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ทำความดี
4.
ความดีที่จะฝากจะต้องมีครูหรือผู้ปกครองเซ็นรับรองมาก่อนเท่านั้น
5.
การถอนความดีจะถอนได้โดยครู ผู้ปกครอง และเพื่อนๆของนักเรียนเท่านั้น
6.
ความดีที่จะถอนต้องมีครู หรือ ผู้ปกครองเซ็นรับรองมาด้วย
7.
สามารถถอนความดีได้ไม่จำกัดจำนวนการถอน


ผู้ทำความดีสูงสุด ปี พ.ศ. 2561
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ-สกุล
ขั้น
จำนวนความดี
1. 
2561
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.6/2
54
2. 
2561
เด็กหญิงสุภัสสร นารี
ป.6/2
41
3. 
2561
เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม
ป.6/2
29
4. 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
24
5. 
2561
เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์
ป.6/1
23
6. 
2561
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.5/2
20
7. 
2561
เด็กชายสุชาติ เสาวรส
ป.6/2
19
8. 
2561
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร
ป.6/2
18
9. 
2561
เด็กชายพีรพล ขำจันทร์
ป.6/1
17
10. 
2561
เด็กหญิงสุภัสสรา นารี
ป.6/1
15
11. 
2561
เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ
ป.5/1
14
12. 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
14
13. 
2561
เด็กหญิงอัจจิมา เกสร
ป.6/1
13
14. 
2561
เด็กหญิงโชติกา ซาหอม
ป.5/2
13
15. 
2561
เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน
ป.6/1
13
16. 
2561
เด็กหญิงอภัสชา หมื่นประเสริฐ
ป.5/1
12
17. 
2561
รเด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร
ป.6/2
12
18. 
2561
เด็กชายพงศกร ชาวสวน
ป.5/1
11
19. 
2561
เด็กหญิงสุมาลี ทองดี
ป.5/1
11
20. 
2561
เด็กชายศุกลภัทร รอดเสียงล้ำ
ป.6/1
11

 

ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน กรกฎาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.6/2
18
2 . 
2561
เด็กหญิงสุภัสสร นารี
ป.6/2
15
3 . 
2561
เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์
ป.6/1
14
4 . 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
12
5 . 
2561
เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม
ป.6/2
12
6 . 
2561
เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน
ป.6/1
8
7 . 
2561
เด็กหญิงพีรดา วันละพา
ป.6/2
8
8 . 
2561
ด.ญ. กุลยา กาแก้ว
ป.6/2
8
9 . 
2561
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.5/2
8
10 . 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
8

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1 . 
2561
ป.6/2
352
2 . 
2561
ป.6/1
224
3 . 
2561
ป.5/1
144
4 . 
2561
ป.5/2
99
5 . 
2561
ป.4/1
5
6 . 
2561
ป.4/2
5
7 . 
2561
ม.2/1
4
8 . 
2561
ม.3/1
4
9 . 
2561
ม.1/2
4
10 . 
2561
ม.2/2
2

 

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2561
ซื่อสัตย์สุจริต
114
ครั้ง
2561
มีจิตสาธารณะ
280
ครั้ง
2561
มีวินัย
114
ครั้ง
2561
มุ่งมั่นในการทำงาน
242
ครั้ง
2561
รักความเป็นไทย
6
ครั้ง
2561
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2
ครั้ง
2561
อยู่อย่างพอเพียง
25
ครั้ง
2561
ใฝ่เรียนรู้
60
ครั้ง

      

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038-554923
Email : hinsornschool@hotmail.com, hinsornschool2@gmail.com
webpage : http://www.hinsorn.ac.th