ข้อมูลความดี
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ความดีรอฝาก
1
รายการ
ความดีรับฝาก
1648
รายการ
จำนวนสมาชิกความดี
234
คน

รหัสสมาชิก

ประจำเดือน กันยายน
วันที่ : 25 กันยายน 2561 รหัส : 1892
ชื่อ:เด็กหญิงพีรดา วันละพา
ความดี:ล้างจาน
สถานที่:บ้าน


วันที่ : 25 กันยายน 2561 รหัส : 1893
ชื่อ:เด็กหญิงพีรดา วันละพา
ความดี:กอกน้ำ
สถานที่:บ้าน


วันที่ : 16 กันยายน 2561 รหัส : 1831
ชื่อ:เด็กหญิงกรรณิการ์ พระหะมาตร
ความดี:ช่วยตาปลูกต้นไม้
สถานที่:สวน


รายชื่อโรงเรียน ร่วมทดสอบระบบ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
2412001
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ ฉะเชิงเทรา
2412002
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง ฉะเชิงเทรา
1025290249
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
1027020132
บ้านโคกสามัคคี สระะแก้ว
24020047
วัดธารพูด (ประพันธ์ทับประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
ddddd
dfdfdfdfd fd

 

ขั้นตอน การบันทึกความดี
1.
สมัครสมาชิกตามโรงเรียน (โรงเรียนต้องเข้าร่วมโครงการก่อน)
2.
บันทึกความดีที่ต้องการ ได้ทั้งที่บ้าน และ โรงเรียน ผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้
3.
เขียนใบฝากความดี ตามแบบฟอร์ม แล้วให้ พ่อ แม่ ครู รับรองความดี
4.
นำใบฝากความดี มาฝากกับเจ้าหน้าที่รับฝากความดีของโรงเรียนนั้น ๆ
5.
นักเรียนที่ทำความดีได้ตามเป้าประสงค์ของครูประจำชั้น หรือโรงเรียนรับรางวัลจากครู หรือโรงเรียน
   
กฎระเบียบต่างๆ
1.
ความดีอย่างเดียวกันสามารถฝากได้สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น
2.
ในหนึ่งวันสามารถฝากได้ 2 ความดี
3.
สามารถฝากความดีย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ทำความดี
4.
ความดีที่จะฝากจะต้องมีครูหรือผู้ปกครองเซ็นรับรองมาก่อนเท่านั้น
5.
การถอนความดีจะถอนได้โดยครู ผู้ปกครอง และเพื่อนๆของนักเรียนเท่านั้น
6.
ความดีที่จะถอนต้องมีครู หรือ ผู้ปกครองเซ็นรับรองมาด้วย
7.
สามารถถอนความดีได้ไม่จำกัดจำนวนการถอน


ผู้ทำความดีสูงสุด ปี พ.ศ. 2561
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ-สกุล
ขั้น
จำนวนความดี
1. 
2561
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.6/2
107
2. 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
69
3. 
2561
เด็กหญิงสุภัสสร นารี
ป.6/2
69
4. 
2561
เด็กหญิงอัจจิมา เกสร
ป.6/1
67
5. 
2561
เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม
ป.6/2
65
6. 
2561
เด็กชายพีรพล ขำจันทร์
ป.6/1
61
7. 
2561
เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ
ป.5/1
61
8. 
2561
เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์
ป.6/1
53
9. 
2561
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.5/2
44
10. 
2561
เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโฉม
ป.6/1
43
11. 
2561
เด็กชายสุชาติ เสาวรส
ป.6/2
42
12. 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
37
13. 
2561
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น
ป.6/2
37
14. 
2561
เด็กหญิงสุธิมา โยมสีเคน
ป.5/2
35
15. 
2561
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร
ป.6/2
30
16. 
2561
เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา
ป.6/2
28
17. 
2561
เด็กหญิงสุจิตรา ปลื้มใจ
ป.6/2
26
18. 
2561
เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล
ป.6/1
25
19. 
2561
เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน
ป.6/1
24
20. 
2561
เด็กหญิงสุภัสสรา นารี
ป.6/1
24

 

ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน กันยายน
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1. 
2561
เด็กหญิงอัจจิมา เกสร
ป.6/1
32
2. 
2561
เด็กชายพีรพล ขำจันทร์
ป.6/1
25
3. 
2561
เด็กชายพีรภาส ขำจันทร์
ป.6/1
17
4. 
2561
เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ
ป.6/1
14
5. 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
13
6. 
2561
เด็กหญิงสิรินทรา ศิริโฉม
ป.6/1
12
7. 
2561
เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ป.6/1
11
8. 
2561
เด็กชายอาทิตย์ พึ่งจินดา
ป.6/2
10
9. 
2561
เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม
ป.6/1
9
10. 
2561
เด็กหญิงฐิตินันท์ กุลากูล
ป.6/1
8

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1. 
2561
ป.6/2
801
2. 
2561
ป.6/1
631
3. 
2561
ป.5/2
203
4. 
2561
ป.5/1
154
5. 
2561
ป.4/2
11
6. 
2561
ป.4/1
7
7. 
2561
ม.3/1
6
8. 
2561
ม.2/1
4
9. 
2561
ม.1/2
4
10. 
2561
ม.3/2
1

 

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2561
ซื่อสัตย์สุจริต
244
ครั้ง
2561
มีจิตสาธารณะ
628
ครั้ง
2561
มีวินัย
269
ครั้ง
2561
มุ่งมั่นในการทำงาน
460
ครั้ง
2561
รักความเป็นไทย
17
ครั้ง
2561
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
19
ครั้ง
2561
อยู่อย่างพอเพียง
53
ครั้ง
2561
ใฝ่เรียนรู้
132
ครั้ง

 


บันทึกการอัพเดทโปรแกรม
ที่
วันที่
รายการ
1.
20 พฤษภาคม 2561 ปรับโปรแกรมจากโปรแกรมข่าวโรงเรียน เปลี่ยนเป็น โปรแกรมธนาคารความดี
2.
3 มิถุนายน 2561 ทดสอบ การใช้งานโปรแกรม
3.
4 มิถุนายน 2561 ปรับรูปแบบใบฝาก ใบถอน ความดี ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4.
13 มิถุนายน 2561 อัพเดท ระบบธนาคารความดีเข้าไปในโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนักเรียนออนไลน์ 
5.
19 มิถุนายน 2561 ทดลองเปิด รับฝากความดี โดยใช้เจ้าหน้าที่ พนักงานรับฝากความดี
6.
8 กรกฎาคม 2561 ปรับเมนูธนาคารความดี ส่วนของเจ้าหน้าที่ ให้ใช้งานได้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
7.
9 กรกฎาคม 2561 ปรับเมนูธนาคาความดี อีกครั้งให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
8.
14 กรกฎาคม 2561 ปรับเพิ่มระบบส่งภาพ เป็นส่งไฟล์เสียง mp3 และคลิ๊ปวีดีโอ mp4 ร่วมได้
9.
22 กรกฎาคม 2561 - แก้ไข ปรับเพิ่มรูปตกแต่งโปรแกรมให้ดูดี
- แก้ไข ระบบอัพโหลดภาพ เนื่องจาก นักเรียนอัพโหลดภาพขนาดใหญ่มาก ทำให้ดูภาพประกอบได้ช้า หาสคริ๊ปลดขนาดภาพ และใส่ลายน้ำ
10.
2 สิงหาคม 2561 เพิ่มระบบรายงานผล สรุปยอดฝากความดีนักเรียนรายบุคคล
   


     

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038-554923
Email : hinsornschool@hotmail.com, hinsornschool2@gmail.com
webpage : http://www.hinsorn.ac.th