ข้อมูลความดี
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ความดีรอฝาก
62
รายการ
ความดีรับฝาก
2118
รายการ
จำนวนสมาชิกความดี
245
คน

รหัสสมาชิก

ประจำเดือน สิงหาคม
วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 รหัส : 1506
ชื่อ:เด็กชายณัฐพล พรหมมะ
ความดี:หาข้าวให้ย่ากิน
สถานที่:บ้านย่า


วันที่ : 25 สิงหาคม 2561 รหัส : 1494
ชื่อ:เด็กชายนันทิวัฒน์ ดอนมอญ
ความดี:ซักชุดสำหรับเล่นฟุตบอล
สถานที่:ที่บ้าน


วันที่ : 5 สิงหาคม 2561 รหัส : 1141
ชื่อ:เด็กหญิงณวิญา รุ่งทิม
ความดี:รีดผ้า
สถานที่:บ้าน
รายชื่อโรงเรียน ร่วมทดสอบระบบ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
2412001
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ ฉะเชิงเทรา
2412002
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง ฉะเชิงเทรา
1025290249
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
1027020132
บ้านโคกสามัคคี สระะแก้ว
24020047
วัดธารพูด (ประพันธ์ทับประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
3453265
ทดสอบระบบวิทยาคม ฉะเชิงเทรา
2400
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา
0000085205
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่

โรงเรียนที่ร่วมทดสอบระบบ มีปัญหาการใช้งานส่วนใดแจ้งแก้ไขปรับปรุงได้ที่

 

ขั้นตอน การบันทึกความดี
1.
สมัครสมาชิกตามโรงเรียน (โรงเรียนต้องเข้าร่วมโครงการก่อน)
2.
บันทึกความดีที่ต้องการ ได้ทั้งที่บ้าน และ โรงเรียน ผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้
3.
เขียนใบฝากความดี ตามแบบฟอร์ม แล้วให้ พ่อ แม่ ครู รับรองความดี
4.
นำใบฝากความดี มาฝากกับเจ้าหน้าที่รับฝากความดีของโรงเรียนนั้น ๆ
5.
นักเรียนที่ทำความดีได้ตามเป้าประสงค์ของครูประจำชั้น หรือโรงเรียนรับรางวัลจากครู หรือโรงเรียน
   
กฎระเบียบต่างๆ
1.
ความดีอย่างเดียวกันสามารถฝากได้สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น
2.
ในหนึ่งวันสามารถฝากได้ 2 ความดี
3.
สามารถฝากความดีย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ทำความดี
4.
ความดีที่จะฝากจะต้องมีครูหรือผู้ปกครองเซ็นรับรองมาก่อนเท่านั้น
5.
การถอนความดีจะถอนได้โดยครู ผู้ปกครอง และเพื่อนๆของนักเรียนเท่านั้น
6.
ความดีที่จะถอนต้องมีครู หรือ ผู้ปกครองเซ็นรับรองมาด้วย
7.
สามารถถอนความดีได้ไม่จำกัดจำนวนการถอน


ผู้ทำความดีสูงสุด ปี พ.ศ. 2562
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ-สกุล
ขั้น
จำนวนความดี
1. 
2562
ดญ. ธัญวรัตม์ แตะต้อง
ป.6/1
27
2. 
2562
เด็กชายศุกลภัทร รอดเสียงล้ำ
ป.6/1
6
3. 
2562
เด็กชายไชยโรดม มูลพิมพ์
ป.6/1
5
4. 
2562
เด็กชายเกียรติภูมิ โตอวยพร
ป.6/2
5
5. 
2562
เด็กชายนันทิวัฒน์ ดอนมอญ
ป.6/2
4
6. 
2562
เด็กชายกฤษกรกรต วารสิน
ป.6/1
2
7. 
2562
นายจิมมี่ ลายเทื่อน
ม.3/1
2
8. 
2562
เด็กชายณัฐพล พรหมมะ
ป.6/2
2
9. 
2562
เด็กหญิงกรรณิการ์ พระหะมาตร
ป.6/1
1
10. 
2562
เด็กหญิงอภิญญา อ่อนหวาน
ป.6/1
1
11. 
2562
เด็กชายสิทธิศักดิ์ รุ่งทิม
ป.4/1
1

 

ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน สิงหาคม
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1. 
2561
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.6/2
31
2. 
2561
เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ
ป.6/1
30
3. 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
23
4. 
2561
เด็กหญิงสุภัสสร นารี
ป.6/2
19
5. 
2561
เด็กหญิงสุธิมา โยมสีเคน
ป.5/2
17
6. 
2561
เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม
ป.6/2
15
7. 
2561
เด็กหญิงกัลยา โชศิริ
ป.6/2
14
8. 
2561
เด็กหญิงอัจจิมา เกสร
ป.6/1
14
9. 
2561
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินปั้น
ป.6/2
12
10. 
2561
เด็กหญิงกรรณิการณ์ นพพวง
ป.6/1
12

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1. 
2562
ป.6/1
42
2. 
2562
ป.6/2
11
3. 
2562
ม.3/1
2
4. 
2562
ป.4/1
1

 

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
2562
ซื่อสัตย์สุจริต
1
ครั้ง
2562
มีจิตสาธารณะ
1
ครั้ง
2562
มีวินัย
1
ครั้ง
2562
มุ่งมั่นในการทำงาน
1
ครั้ง
2562
รักความเป็นไทย
2
ครั้ง
2562
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2
ครั้ง
2562
ใฝ่เรียนรู้
48
ครั้ง

 


บันทึกการอัพเดทโปรแกรม
ที่
วันที่
รายการ
1.
20 พฤษภาคม 2561 ปรับโปรแกรมจากโปรแกรมข่าวโรงเรียน เปลี่ยนเป็น โปรแกรมธนาคารความดี
2.
3 มิถุนายน 2561 ทดสอบ การใช้งานโปรแกรม
3.
4 มิถุนายน 2561 ปรับรูปแบบใบฝาก ใบถอน ความดี ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4.
13 มิถุนายน 2561 อัพเดท ระบบธนาคารความดีเข้าไปในโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนักเรียนออนไลน์ 
5.
19 มิถุนายน 2561 ทดลองเปิด รับฝากความดี โดยใช้เจ้าหน้าที่ พนักงานรับฝากความดี
6.
8 กรกฎาคม 2561 ปรับเมนูธนาคารความดี ส่วนของเจ้าหน้าที่ ให้ใช้งานได้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
7.
9 กรกฎาคม 2561 ปรับเมนูธนาคาความดี อีกครั้งให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
8.
14 กรกฎาคม 2561 ปรับเพิ่มระบบส่งภาพ เป็นส่งไฟล์เสียง mp3 และคลิ๊ปวีดีโอ mp4 ร่วมได้
9.
22 กรกฎาคม 2561 - แก้ไข ปรับเพิ่มรูปตกแต่งโปรแกรมให้ดูดี
- แก้ไข ระบบอัพโหลดภาพ เนื่องจาก นักเรียนอัพโหลดภาพขนาดใหญ่มาก ทำให้ดูภาพประกอบได้ช้า หาสคริ๊ปลดขนาดภาพ และใส่ลายน้ำ
10.
2 สิงหาคม 2561 เพิ่มระบบรายงานผล สรุปยอดฝากความดีนักเรียนรายบุคคล
11.
1 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสมาชิก เพิ่ม ภาพถ่ายสมาชิก
12.
12 ตุลาคม 2561 แก้ไขหน้าส่งความดีของสมาชิก เพิ่มภาพสมาชิกและเพิ่มลิงค์แก้ไขข้อมูลสมาชิก
13.
21 ตุลาคม 2561 - เพิ่มระบบบัตรสมาชิกแยกเป็นโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน และโรงเรียนสมาชิกอื่น ๆ
- แก้ไขหน้าส่งความดีของสมาชิก เพิ่มลิงค์พิมพ์บัตรสมาชิก
14.
30 ตุลาคม 2561 ปรับระบบฐานข้อมูลเพิ่มภาพ คิวอาร์โต้ดของกลุ่มสมาชิกไลน์ แต่ละโรงเรียน
   


     

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038-554923
Email : hinsornschool@hotmail.com, hinsornschool2@gmail.com
webpage : http://www.hinsorn.ac.th