สมาชิกพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ค้นหาข้อมูล
เลือก:
รหัส ID
รหัสผู้ใช้
ชื่อ - สกุล
ชั้น
ที่อยู่
รหัส RFID
51
8105
เด็กชายพชร โยชนา  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
52
8106
เด็กชายธนพล พันพูน  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
53
8316
เด็กชายอนุรักข์ ตะเภาพงษ์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
54
8108
เด็กหญิงนวินชญาน์ พรมขาว  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
55
8109
เด็กหญิงศศิภรณ์ สุริยะ  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
56
8110
เด็กหญิงกมลลักษณ์ หาแพง  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
57
8111
เด็กหญิงพัชรี สิงห์วงษ์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
58
8112
เด็กหญิงนันทิกานต์ อารีราษฎร์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
59
8113
เด็กหญิงกรกมล เทพสัตรา  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
60
8114
เด็กหญิงธนัญญา เทพา  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
61
8116
เด็กหญิงพิชาทา ภิรมย์ราช  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
62
8118
เด็กหญิงศิริวรางศ์ นันทพิริยะกุล  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
63
8136
เด็กหญิงรินภัทร ปัญจมาตย์  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
64
8137
เด็กหญิงจีรนันท์ อภิวันท์สนอง  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
65
8194
เด็กหญิงกมลชนก สังขาร  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
66
8317
เด็กหญิงแพรวา สำเภาทอง  
ป.1/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
67
7870
เด็กชายรัตน์ ซอย  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
68
7871
เด็กชายดารา ซอย  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
69
7722
เด็กชายออมสินไม่มี  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
70
7779
เด็กชายนพรัตน์ มิสากูล  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
71
7883
เด็กชายอนุชา มิสากูล  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
72
7799
เด็กชายชนาธิป สามารถ  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
73
7922
เด็กชายกฤษฎา สินธุ์สุวรรณ  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
74
7924
เด็กชายจารุภัทร ทัพเสือ  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
75
7925
เด็กชายฐิติศักดิ์ กรัตพงษ์  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
76
7931
เด็กชายพีรวิชญ์ จันทร์ธร  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
77
8041
เด็กชายนฤเบศร ทัพเสือ   
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
78
8044
เด็กชายนวกร ทองครบุรี  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
79
8163
เด็กชายนันทภร จันทร์พวง  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
80
8168
เด็กชายณัฐพล วรสวัสดิ์  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
81
8159
เด็กชายวิชัย อุทาวงษ์  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
82
8270
เด็กชายพีระเชษฐ์ สีที  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
83
8296
เด็กชายศิริกร พรามณี  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
84
8371
เด็กชายณัฐชัย ภู่สมุทร  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
85
7937
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ปิ่นแก้ว  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
86
7940
เด็กหญิงดวงกมล ปิ่นกุล  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
87
7941
เด็กหญิงธันยชนก ศรีจันทร์   
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
88
7943
เด็กหญิงสุมัณณา นพฤทธิ์  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
89
7944
เด็กหญิงสิริวิมล เห็มภาค  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
90
7946
เด็กหญิงอธิศนันท์ ละวิโรจน์  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
91
7947
เด็กหญิงอรกัญญา วันทุมมา  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
92
7950
เด็กหญิงอรศิริ พิภพไพบรูณ์  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
93
8268
เด็กหญิงเกด นัด  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
94
8370
เด็กหญิงกรรัตน์ วังยะปาน  
ป.2/1
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
95
7822
เด็กชายณัชกร ทิสมบูรณ์  
ป.2/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
96
7823
เด็กชายอัมรินทร์ ปรีกาน  
ป.2/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
97
7951
เด็กชายกิตติกร รวงผึ้ง  
ป.2/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
98
7952
เด็กชายอานนท์ ประกอบทรัพย์  
ป.2/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
99
7954
เด็กชายณัฐวุฒิ กล้าหาญ  
ป.2/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b
100
7958
เด็กชายศราวุฒิ บุญล้น  
ป.2/2
ฉะเชิงเทรา
บ้านเขาหินซ้อน
student@gmail.com
Windows :a
Arduino:b

พิมพ์บัตรทั้งหมด

  แสดงข้อมูลจาก 51 ถึง 100 จากทั้งหมด 504 ข้อมูล

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย