เขียนโปรแกรมโดย
1.

นายพงศกร สระแก้ว  
รับผิดชอบด้านโปรแกรม คอมพิวเตอร์

 

2.

 


เด็กชายณัฐพล แก้วมณี 
รับผิดชอบด้วยโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์


3.

นายพงษ์สกร    บริบูรณ์
รับผิดชอบการทดสอบและใช้งานโปรแกรม

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย