บัตรสมาชิกพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
บัตรสมาชิก
พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ชั้น
  เลขที่: 1234
*1234*

บัตรสมาชิก
พื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
เด็กชายพงศกร สระแก้ว
ชั้น
ม.3/2  เลขที่: 6825
*6825*ตัี้งค่าพิมพบัตรควรใช้โปรแกรม Mozilla Firefox ตั้งขนาด 85 % จะพอดีกับบัตร RFID
ถ้าบัตรไม่เป็นรหัสบาร์โค้ดกรุณาโหลดและติดตั้งฟอนต์บาร์โค้ดครับ

  แสดงข้อมูลจาก 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 519 ข้อมูล


โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย