FusionCharts XT will load here!รวมผู้ใช้ วัดท่าเกวียน ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 คน

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย